vård- och omsorgsnämnden

Carina Blomgren är ordinarie ledamot och Agneta Caspersen ersättare

Kort från VoO den 28 maj 2015

Mötet inleddes med information om hur kommunen arbetar med delaktighet i samhälle och arbetsliv i form av daglig verksamhet mm.
Ekonomi: ser ganska bra ut men inom hemtjänsten ligger fortfarande två områden back. Inom funktionshinder välkomnas fler privata aktörer då detta är ett svårt område för VoO, tydligen.
Beslut om att ersättning för daglig verksamhet ska ses över årligen.
Betr det nya äldreboendet tas det fram ett ramprogram där flera förvaltningar är inblandande. Här bör vi inom MP bevaka ordentligt så att bland annat största möjliga miljöhänsyn tas.
Vegankost kan ordnas för dem som önskar. Bör dock upphandlas med Sodexo. Jag undrar om vi inom MP ska kolla upp detta. Hur ser miljöfrågeställningar ut, överhuvudtaget?
Vid första mötet efter sommaren får vi en fördjupning i schablonerna, igen, efter önskemål från flera på mötet.


Kort från VoO den 11 juni 2015

Vi fick information om arbetet med e-hälsa inom VoO samt om medel till utvecklingsprojekt. Verksamhetsutvecklare Lena Edholm menade att få genomförda projekt lever vidare när pengarna är slut. Nya projektidéer efterlyses och gärna sådana som kan införlivas på enheterna. Vi kanske skulle kunna föreslå några miljöprojekt?

Ekonomi:
Stora kostnader för bland annat funktionshinder nästa år väntas äta upp dagens plus. 
Kostnader för valfrihet inom äldreomsorg diskuterades.
Förvaltningen tittar nu på upphandling inom hemtjänsten att få maten hemkörd av Hemköp eller annan leverantör, vilket vi tycker är positivt.
Beslut togs efter votering att bordlägga frågan om att diskutera bygget av det nya äldreboendet till första mötet efter sommaren.
Att starta intrapenader är än så länge inte så intressant bland personalen på kommunens enheter. Hur kan detta uppmuntras mer?
Ökad sjukfrånvaro, igen, precis som i stad och rike i övrigt.


150426
Under nästan 5 Tim lång nämnd var det mycket på agendan och för att sammanfatta någorlunda kort:
Hemtjänsten får dåliga siffror i den senaste brukarundersökningen liksom även några boende. Områdeschefen för hemvård ska sluta och vi har nu en annan chef som är Tf tills att ny chef rekryterats. Några av våra chefer ska åka på studiebesök till Lidköping och Falköping där de har nöjda brukare - för se om vi kan ta efter deras koncept. Nöjdast är brukare inom funktionshinder dock var det är endast på 37% av de tillfrågade som svarat.

Voo behöver göra nya investeringar för nytt verksamhetssystem. Vi har idag flera olika system som inte är kompatibla med varandra och för att möta framtidens behov är detta ett måste enligt Monika Holmgren och Daniel Aronsson ( chef ek. Och IT). Beräknad  investering ca 17,8 Mkr.

Det behövs även göra investeringar för att bygga ett nytt äldreboende. Idag står 43 personer i kö. Enligt stadens lokalförsörjningsplan kommer behovet av äldreboendeplatser att beräknas till 80 fram till 2017. Förvaltningen uppskattar investeringen till ca 125 Mkr varav inventarier 5 Mkr.
Vi behöver även fundera på vad vi tycker om att ha utförare i extern regi. Idag drivs brogården och Berzelius som har de lägsta kostnaderna och nöjda brukare.

Ekonomi: visar på negativt resultat - 6,6 Mkr, vi ser inte effekterna av den nya ersättningsmodellen ännu. Volymerna för personlig assistans ökar, köpta platser och kostnader för hospice och utskrivningsklara ( med utskrivningsklar menas att de är färdigbehandlade på sjukhus men t.ex så behöver bostaden anpassas för att hemtjänsten ska kunna hjälpa dem hemma). En åtgärd för att minska kostnaderna för hospiceplatser är att starta ett asih- team (förslag från Monika). De som står i kö till äldreboendeplats har många timmar hemtjänst per/vecka. Kostnaden för en äldreboendeplats motsvarar 27 Tim/hemtjänst och vi har många brukare i hemtjänsten som har stora omvårdnadsbehov.

Vi tog även upp frågan från Gunilla gällande samarbetet mellan serviceförvaltningen och voo när det gäller inköp av fika på äldreboende när volontärer har olika aktiviteter o att det finns önskemål om att det ska finnas en liten handkassa så att de inte behöver vara styrda till 100% av det som är upphandlat. Svar nästa möte.

Vi hade även en diskussion om åtgärd för att förhindra de höga sjukskrivningarna hos kvinnor 50+ . Vi föreslog att ett alternativ skulle kunna vara  t.ex företagshälsovård och erbjuda hälsokontroll. 140226
Vi har haft en intensiv vecka inom voo. Hade två intensiva planeringsdagar på Scandic, Mölndal den 24-25 febr och den 26/2 var det sammanträde i voo. Redan på förra mötet fick vi information om att beslut om ny ersättsättningsmodell  i hemtjänsten skulle tas i febr. Vi var skeptiska i början men efter informativa redovisningar från tjänstemännen blev vi mer o mer övertygande om att detta är en modell som ger en mer likvärdig bedömning än nuvarande modell. På tisdag kväll hade vi förmöte med övriga i majoritet Mölndal - det blev ett långt möte med bra reflektioner och diskussioner.
Comments