Utbildningsnämnden

Annika Bjerrhede är ordförande för utbildningsnämnden.

Rapport Utbildningsnämnden


Ett sammanträde har ägt rum sedan jag skrev den förra rapporten och det var den 19 mars. Nämndmötet som skulle varit i april fick ställas in pga  personalbrist!  Det ger en liten hint om hur läget är på denna förvaltning.


Den 1 mars började den nya utbildningschefen Jens Holm och på hans andra dag på jobbet sade två medarbetare upp sig – en utvecklingsledare och en administratör. Efter ytterligare en vecka sade den vikarierande nämndsekreteraren upp sig  - med i stort sett omedelbar verkan. Då fanns det alltså ingen som kunde förbereda nämndmötet. Kvar på förvaltningskontoret var nu endast utbildningschefen och controllern samt tidigare rektor för Krokslätt som nu är samordnare för vård och omsorgscollege.

Jens fick alltså börja med att rekrytera och nu har vi en ny nämndsekreterare på plats – och förhoppningsvis snart även en administratör och en ekonom vilket visar sig vara absolut nödvändigt. 


Efter hand har jag insett hur illa det är och hur mycket som behöver rättas upp för att få en vettig verksamhet. Jag är mycket nöjd med rekryteringen av förvaltningschef, han har många kvaliteter och ser och förstår hur illa det är och framför allt vad som bör göras. 

Vårt absolut viktigaste uppdrag är att få ordning på ekonomin – det finns många brister där i rapportering och uppföljning.   Sedan handlar det om  att få ordning på uppföljning av verksamhetsmål – att datera upp delegationsordningen , att datera upp internkontrollplanen,  osv osv. ja, som ni förstår så är det inte mycket som gått rätt till i denna nämnd – revisionen var ju inte heller nådig i sin bedömning av nämnden – förvånande att man fick ansvarsfrihet tycker jag.


Nåväl för att återgå till 19 mars mötet  så avhandlades följande där:


Ekonomirapport som pekar på ett underskott  för 2015 på 10 mnkr, detta är avvecklingskostnader för Fässbergsgymnasiet. Vi fick också en redogörelse för hur det ser ut för 2016 och 2017 där det enligt plan är besparingar nämnden på ca 24 mnkr vilket naturligtvis är fullständigt ogörligt – även om vi inte har egen produktion av gymnasieskola  så skall ju barna gå i skolan någonannastans och  det måste vi ju betala för.


Vi tog beslut på förändrad organisation av introduktionsprogram som en följd av Fässbergs avveckling.  

 Vi beslöt att stoppa intagningen till ett nationellt program på gymnsärskolan pga för få sökande


Och sedan var det 15 (!) friskoleansökningar som vi skulle lämna yttrande över till KS . Samtliga skolor skulle etablera sig i Göteborg men eftersom vi har gemensam intagning i GR så skall alla kommuner yttra sig . Vi  i majoriteten var helt eniga om det fullständigt absurda i att starta nya skolor då vi redan har ett stort överskott av platser i regionen. Förvaltningen hade i sin tjänsteskrivelse visat konsekvenserna av detta – det är fullständigt omöjligt att göra en vettig planering för kommunerna. Även för eleverna får det  ju  negativa konsekvenser eftersom  de inte vet om det program man sökt kommer att starta >; det är ju stor risk att det inte blir tillräckligt många elever. Detta är inte valfrihet , det är snarare kannibalism. Nämnden yttrande till KS blev efter votering att föreslå att ansökningarna avslogs.


Nästa nämndmöte är nu den 12 maj  och då skall vi bl a  svara på Mys  med fleras motion om vegankost samt ytterligare en friskoleansökan. 140301

Utbildningsnämnden har haft två sammanträden. Det första  avhandlade internbudget  2015 samt även verksamhetsplan 2015.  Nämnden beslutade också att el-och energiprogrammet ( alltså åk 3)  från ht 15 organiseras under Krokslättsgymnasiet.  Det var ett klart önskemål från eleverna. Alternativet hade varit att de hade flyttats till Elof Lindälvsgymnasiet i Kungsbacka  men då hade de inte fått det yrkesbevis som är specifikt för utbildningen i Mölndal. Det är alltså de sista eleverna från Fässbergsgymnsiet, övriga elever år ”utportionerade” till andra skolor. 


Det andra sammanträdet inleddes med en presentation av verksamheten i Krokslätt: gymnasiet, vuxenutbildningen, språkintroduktion, SFI m m ; var och en alldeles lysande och framgångsrika verksamheter som uppmärksammas alltför lite i förhållande till allt negativt om Fässbergsgymnasiet. 

Årsredovisningen ( -22,1 mnkr), och Verksamhetsberättelsen stod på dagordningen. 

Ett annat ärende var en förfrågan från GR Utbildning att delta i ett regiongemensamt IT-system för hantering av dels interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor samt för det kommunala aktivitetsansvaret. Nämnden beslutade att ingå i detta projekt och att genom deltagande i berörda nätverk bidra till projektet. Kostnaden för detta uppgår till

300 000 kr /år.


Till nämnden hade också inkommit en skrivelse från ETG ( elteknikbranschens gymnasieskolor i Sverige AB)  ETG  har sedan 2011 et samarbete med Mölndal genom att Fässbergsgymnasiet är en ETG-partner och arbetar efter ett utbildningskoncept  inom El och energiprogrammet  som kvalitetssäkrar utbildningen och som kompetensförsörjer eltekninbranschen. (jmf Teknikcollege och Vård och omsorgscollege). Utbildningen förankrats lokalt i Mölndalsföretag och de har kunnat påverka utbildningen så att eleverna har getts rätt förutsättningar för att kunna anställas.  Utbildningen har också gett de som klarar den sitt yrkesbevis – de har således inte behövt ha en lärlingstid på 1600 timmar efter utbildningen för att bli behöriga elektriker vilket annars är nödvändigt. ETG  anser att det är mycket olyckligt att utbildningen nu läggs ner  och man hoppas på att Mölndal även i framtiden vill vara en kommun som tillsammans med företagen säkerställer behovet av kvalificerad arbetskraft.


Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att i svaret skriva att förvaltningen kommer att se över förutsättningarna att bedriva utbildningen i framtiden.


Den nya förvaltningchefen heter Jens Holm. Han börjar den 1 mars och kommer närmast ifrån IT-gymnasiet  i Göteborg( en friskola) Han har en näringslivsbakgrund i IT-branchen innan han började inom skolvärlden vilket jag tycker är alldeles utmärkt bra för det uppdrag han har.


Comments