Tekniska nämnden

Hans Lundin är ordinarie ledamot.

150930
Förra veckan hade Ten sitt septembersammanträde. Tre frågor av större dignitet fanns på dagordningen. Budget för 2016, justerad taxa för vatten och avlopp samt avtal med Trafikverket för att få till en gång och cykelbana utmed Mölndals del av Spårhagavägen.
Budgeten justeras upp med 4.2 mkr. Löner o priser väntas oka med 2.5 mkr, kapitalkostnaderna ökar med 1.0 mkr, större underhållsbehov av gator och parker 1.4 mkr, hållbart resande via flexlinje och fria resor för pensionärer under lågtrafik blir 0.8 mkr lägre än tidigare. Det finns ett antal plus o minus i  småposter  dessutom som ger justeringen 4.2 mkr.
Va-taxan föreslås justeras så att den fasta avgiften för små vattenmätare, den typ som finns i villor, höjs från 980 till 1000 kronor plus moms och år. Den rörliga avgiften föreslås höjas från 17, 80 till 18,20 kronor per kubikmeter plus moms. Den föreslagna höjningen innebär att en villaägare får en höjning av avgiften med ungefär 25 kronor per månad. Pengarna behövs för att klara det ökande underhållsbehovet. Vi har många gamla dåliga ledningar. Vi förlorar mellan 17-20% av vattnet vi producerar. Dessutom rinner det läckande vattnet in i dåliga avloppsledningar vilket medför ökade kostnader till Gryaab för rening av avloppsvattnet.
Jag tycker att det är helt fantastiskt att få friskt och livsmedelgodkänt vatten hem i min vattenkran för ungefär 2 öre per liter. Jag har så svårt att förstå att det finns människor som köper flaskvatten, ibland till o med importerat, för kanske 25 kronor per liter.
Spårhagavägen som går mellan Lindome o Snipen är starkt trafikerad. På Mölndals del av vägen finns ingen gång och cykelbana. Enligt Trafikverket som är väghållare kan tidigast 2017 fattas beslut om eventuell utbyggnad. Nu beslutade Ten att ge tekniske chefen i uppdrag att teckna avtal om 100% finansiering av vägplan för gång och cykelväg längs Spårhagavägen. Sträckan är 3.3 km. Kostnaden för att bygga detta projekt uppgår till mer än 20 mkr. Observera att Mölndal tar på sig kostnad om 1.6 mkr med förhoppning att Trafikverket omprioriterar sina medel och snarast börjar bygga vid Spårhagavägen.


150831
Den  31 augusti hade Ten sammanträde. Fanns inte så många beslutsfrågor men ganska mycket information. Det beslutades att ansöka om statlig medfinansiering för ombyggnad av busshållplatser så att de blir anpassade för rörelsehindrade. Vi yttrade oss också över förslag till ny detaljplan för Kållereds köpstad. Nuvarande Coop ska rivas o där ska ny Ikeabyggnaden byggas. Nuvarande Ikea rivs o ersätts med ny byggnad med butiker. De stora problemen i området är brist på trafiklösningar o att marken är mycket sank med dålig dagvattenavrinning. Nämnden påpekar att möjligheten för gång o cykeltrafikanter måste förbättras o att cykelparkering ska byggas. Vi beslutade om en ny dokumenthanteringsplan. I detta sammanhang kom frågan från nämnden till tjänstemännen om frågan har samråtts med de fackliga organisationerna. Fanns tveksamheter. Det senaste förvaltningssamrådsprotokollet är från  februari 2015.
Vi fick information om målbild GMP som Ulrika tidigare har berättat om. Det handlar om kollektivtrafik Mölndal. Partille O Göteborg. För Mölndals del handlar det om trafiken från Mölndals centrum. Jag tyckte detta var intressant men undrade hur man har tänkt koppla samman detta med Hällesåker, Lindome o Kållered. Som väntat inga bra svar eller ideer. Jag upplever att det är besvärande för tjänstemännen då man påpekar att Mölndal är så mycket mer ån Centrum


150614
Så har tekniska nämnden haft sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet. Förutom förslag om utvidgning av verksamhetsområdet för VA handlade de flesta ärenden om yttrande. Vi yttrade oss om en faunapassage mellan Kungsbacka och Lindome. Positivt då det påverkar de vilda djurens möjligheter att komma över motorvägen. Det kommer säkert också minska antalet viltolyckor i Kållered och Lindome.
Ett yttrande som jag särskilt uppmärksammade nämnden o Göran Werner på var yttrande över detaljplan Ullas Lyckas väg i Kållered. Arbetet med att ta fram en detaljplan här har pågått under lång tid. En del info i skrivningen runt detaljplanen är inaktuell. När så den tekniska förvaltningen skriver ett yttrande använder man sig enbart av det material som finns i förslaget och gör ingen värdering av situationen på plats. EX under rubriken hållbart resande skriver förvaltningen att buss 761 och 764 går förbi Ullas Lyckas väg. År 2012 drogs linje 764 in. Det är häpnadsväckande att en organisation som handhar resande och kollektivtrafik handskas med dessa frågor på detta sätt. Biltrafiken på platsen har inte kommenterats över huvud taget. De geotekniska förhållandena på platsen är mycket svåra och väl undersökta. Det förekommer artesiskt vatten. Om du slår ner ett rör i marken stiger grundvattnet 0.5 meter i röret. Geoteknikerna varnar för att om man gräver 2 meter djupt i marken så kommer botten att tryckas upp. Det är ju precis så djupt man behöver gräva då man installerar vatten och avlopp. Detta kommenteras inte heller av den tekniska förvaltningen.


150504

Ten hade sammanträde den 4 maj. På dagordningen fanns bl a yttrande över planprogram Forsåker. Förvaltningen hade tagit fram ett bra förslag till nämnden. Det innehöll framför allt synpunkter på gator, trafik, resande, cykling och parkering. Nämnden betonar vikten av att man från början satsar på hållbart resande och vill ha fler hållplatser för bussar. Krav på cykelbanor och cykelparkering. Nämnden vill att man inte kopplar parkeringsplatser för bilar till lägenhetskontrakten utan att parkeringsplatser ska hyras separat. Det innebär att alla hyresgäster inte är medfinansiärer till bilparkeringen. Nämnden tycker också att parkeringsplatser ska byggas succesivt i området så att man inte redan från början viker för stora ytor till detta ändamål.

Nämnden ansöker också om statlig medfinansiering (bidrag) till miljö och trafiksäkerhetsåtgärder för 2016. Ansökan gäller gång-och cykelvägar på delar av Östra Lindomevägen, Otto Elanders väg/Jolengatan och Streteredsvägen. Ansökan gäller även åtgärder för säkra skolvägar, cykelpassager/cykelöverfarter, övergångställen/gångpassager samt bullerskyddsåtgärder för utsatta fastigheter.

Nämnden beslutade att en hastighetsplan för hela Mölndal ska tas fram. Samtidigt skall uppföljning göras av resultatet av den hastighetssänkning som gjorts i Östra Mölndal.

Nämnden yttrade sig över detaljplan Stretered. Man vill bygga på ängen mitt emot sportcenter. Jag uttryckte att denna utbyggnad tillsammans med blivande utbyggnad vid Ullas Lyckas väg bidrar till en stor ökning av trafiken på Streteredsvägen vilken redan är tungt belastad med genomfartstrafik från Lindome. Eftersom vägen är skolväg för både Brattåsskolan och Streteredsskolan är den bästa trafiksäkerhetslösningen att stänga av vägen för genomfart för biltrafik. 

Vi svarade på en motion om låneelcyklar och är positiva till övriga bibliotek förutom Balltorp utrustas med elcyklar. På Balltorps bibliotek finns inte plats för cyklar.

Vi svarade också på en motion om anläggande av motionsspår runt Tulebosjön och en GC-bana längs Tulebovägen och Tulebostrandväg. Nämnden var positiv till motionen och konstaterade att detta projekt redan finns i planen för Ten. Dock måste en del markfrågor lösas innan man kan starta


150325

Den gångna veckan var intensiv. Måndag-tisdag konferens och nämndmöte med tekniska nämnden. På onsdag byggnadsnämnd.

Vi hade en bra konferens på Säröhus. Positivt klimat i nämnden och bra relationer mellan tjänstemän och politiker. Vi fick en ordentlig genomgång av den breda verksamhet som tfg bedriver. Det är mycket på gång i tfg. De stora projekten tar mycket resurser i anspråk. Ex Mölndals innerstad. Vatten o avlopp o vägar mm kräver stora insatser. Nämnden var enig i uppfattningen att de stora projekten inte får inskränka den ordinarie basverksamheten o att tidigare planerade angelägna investeringar måste genomföras. Nämnden var också överens om att en viktig strategisk fråga är personal-och kompetensförsörjning. Hur ska Mölndal kunna rekrytera o behålla personal då de stora infrastruktursatsningarna i Gbg-regionen genomförs?

På avfallsidan är det dags att placera ut 2500 nya kärl. Nu får man chansen att sortera i de nya sopkärlen med många fack. FNI. Fastighetsnära insamling. En omlastningsstation ska byggas på Kikås. Någon vettig lösning för insamling i flerfamiljshus finns inte ännu. 

De viktigaste frågorna på nämndmötet var

Investeringar för park 2015. Bostadsnära odling på Gärdesplan. Man gör om fotbollsplanen till odlingsområde. Åbybergsparken rustas upp med bl a belysning, Man bygger en ny hundrastplats i Kållered.

Kålleredsbäcken ska grävas ur för att förhindra framtida översvämningar i krysset vid Labackavägen ooch samtidigt minskar riskerna för översvämningar i det nya köpcentrat som ska byggas.

Ökad biologisk mångfald på Kikås. Deponin är snart sluttäckt. Den är stor. 24 hektar!! Kan bli ett fint område med varierad växtlighet. På sikt kan man ha betesdjur där. Men vi börjar med mindre djur. 15 bikupor ska placeras där under 2015.

150203

Mötet innehöll en stor mängd presentationer o informationer. Trevlig stämning i hela församlingen. 
Den 30-31 mars ska ten ha konferens/utbildning. Fanns också några beslutsärerendnen.
Harmonisering av färdtjänstregler. Gr föreslår att medlemskommunerna eftersträvar likartade villkor för färdtjänstresor vilket ten ställde sig bakom.
En anläggning för uppsamling o fackling av metangas ska byggas på Kikås. Jag tyckte att man borde använda gasen till något vettigt ändamål istället för att bara bränna upp. Dessutom var jag frågande till hur de kringboende reagerar med en flamande låga som lyser upp o kanske väsnas. TEN sa sedan ja till förslaget.
Ten fattade beslut om att föreslå kf att fatta beslut om höjning av va-taxan från 1 april. Mölndal har trots höjningen en låg avgift i jämförelse med andra kommuner i regionen. Behovet av förnyelse av va-nätet är stort som det är i de flesta kommuner.
Mölndal kan hjäpa Härryda med viss vattenförsörjning. Ten  beslutade hustera avgiften till samma nivå som den som GBG har emot Mölndal.

Comments