Social- och arbetsmarknadsnämnden

Kader Hamarkarim har plats i arbetsutskottet och Ramus Draklander är ersättare.

150831
Från SAN au:

På senaste sammanträde fanns ett remissvar till KS om sprutbyte som ursprungligen kommit från HSN/ VG. Ut och vänsterpartiets rep tyckte att svaret var underligt, och försökte upplysa au om positiva fördelar som man har märkt i Stockholm och Malmö  men våra samarbetspartner i Mölndals majoritet liksom oppositionen röstade ja till att skicka svaret vidare till KS. UT och  V partiet reserverade sig till beslutet.
Rasmus kan du vara snäll och fylla på.
SAN:  

1- Budget prognosen pekar på minus 5 ml kr p.g. a vol ökning köpta boende för vuxna missbrukare, ökade ansökningar av försörjningsmedel.
2- Återbetalning av statsbidrag gällande( flyktingar och ensamkommande barn) från Migrationsverket så krånglig och långsamt att Mölndals stad har fått ca %30  till 2014 återansökningar.
3- CD har överklagat ett upphandlingsbeslut om placering av ensamkommande. Mölndals Stads jurist ska representera nämnden i frågan.
4-Olika förslag om lösning för volymökning av ensamkommande samt långsam avvisningar av MIG har diskuterat som bl.a öppna tillfälliga boende. Man har pekat på krav på bättre insatser från olika leverantörer som Mölndal anlitar i samband med vård av ensamkommande och tillsyn över förhandlingsprocessen för att täta till och inte lämna något glapp.
5- Frågan kring Gode män- resp antal uppdrag och på vilket sätt kan man försäkra kvaliteten i fråga har diskuterats.
 Båda MP representanter var aktiva i diskussionerna.


150303
Jag skriver lite om senaste nämndens sammanträde och utbildningsdagarna 2-3 mars:
Mp:s representanter (Ut och Rasmus) deltog aktivt i diskussionerna.
Vi tog dels upp frågan om funktionsnedsatta individers rättigheter i olika situationer. Vi tog också upp bristen på insatser gällande arbetet med män som kränker/ hotar/misshandlar flickor/kvinnor i familjer med utländsk bakgrund. Vi tog även upp ensamkommande barns (som är i behov av godman/särskild förordnad vårdnadshavare) svåra situationer. Varje G man/S F vårdnadshavare har minst 20 ungdomar som är i behov av G man/ S F Vårdnadshavare. Dessa behöver vara med på möten i skolan, vården, tandvården, socialtjänsten, migrationsverket, och vanliga aktiviteter. I praktiken kan inte en G man/S F Vårdnadshavare hinna med sitt uppdrag om de har så många ungdomar. Som led av detta drabbas dessa barn vilket får svåra konsekvenser.

150129

På senaste SAN(social och arbetsmarknadsnämnden) har vi haft nedan viktiga ärenden:
1* Arbetsmiljö är generellt dålig i förvaltningen men särskilt i sektorer som myndighetsutövning t ex; barn och unga, flyktingmottagningande och enheten för ensamkommande barn. Undertecknad förklarade för nämnden om konsekvenserna med hög arbetsbelastning; extra psykiska press på personalen leder till onödigt höga kostnader. Förvaltningen har påbörjat nyrekrytering.

2* I samband med ett ärende som berörde förvaltningen, ett yttrande till en ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare till en ungdom, passade UT på att fråga om antal uppdrag (som godman/särskilda förordnad vårdnadshavare) ska ha . Vi fick till svar 20-25. Men Ut informerade nämnden att de flesta brukar även ha uppdrag i andra kranskommuner. Då blir det svårt att hänga med på de uppdrag som förordnandet gäller; som kontakt med skolan, vården, socialtjänst, boende, viktiga aktiviteter och ofta migrationsverket. SAF chef tyckte det vara svårt för SAF att agera. Vi fortsätter driva frågan genom vår kollega som sitter i Överförmyndarnämnden.

3*saf har upprättad ett schema för politikernas besök av olika verksamheter inom SAF, men flera bl. a utifrån nämnden reagerade eftersom besöken för de viktiga och belastade sektionerna anlades till okt/Nov. Nämnden beslutade att bjuda in representanter från de verksamheter till nämnden innan sommar.

4* I höstas hade VG ordnade en seminarium om Sprututbytesprogrammet, Ditt gick My Blomgren och Ut. 
Deltagare förutom representanter från Stockholm och Malmös sprututbyteprogram;

* Per F smittskyddsläkare.
*Niklas K Hälsofrämjande och förbyggande insatser.
*Rune W Överläkare.
*Martin C Håkansson Special läkare infektions avd Stockholm,

 Kort sammanfattning:
Av 50-80%  Hepatit och 40% Hiv nya fall smittas via injektion och unga är mest drabbade.

fördelar med programmet:
1. Minimera smittrisk av Hepatit A B C, Hiv. blodförgiftning, mjukdelsinfektioner m.m.
2- Komma i kontakt med drabbade individer och få chans att motivera och koppla vidare de till rehabprocess, 

Man nådde 93% av målgruppen i Stockholm. I Malmö nådde man 71 personer som ingick i behandlingsprocess, efter 1 år fortsatte fortfarande 58 individer i programmet.
I en utvärdering som gjordes framkom att till varje insatt krona sparar man 4 kronor (med tanken på dyra hepatit/Hiv- mediciner. 

3- Varken i Stockholm eller Malmö noterades nya beroendefall som ledd av programmet.
Ut gjorde fördrag av detta på SAN nämnde sammanträde 29 jan. Det kommer troligen inkomma en ansökan från Västra Götalandsregionen att införa ett sprututbytesprogram i Mölndal. Först då äger SAN frågan. 

Hälsningar/ Kader Hamakarim
Comments