Skolnämnden

I Skolnämnden är Annika Bjerrhede ledamot i arbetsutskottet och Kader Hamakarim ersättare.

Rapport från skolnämnden 

11 mars


Diskussion om grundskola för centrala och västra Mölndal där skolnämnden förslår ks att skolnämnden tar över delar av Fässbergsgymnsiets lokaler och att dessa anpassas så att det i framtiden kan bli en F-9 skola  samt avsättning av investeringsmedel för ombyggnad/anpassning 2015-2016


Begäran om investeringsmedel för ombyggnad av Sörgårdsskolans matsal  så att skolan kan ta emot fler elever. Det är många som söker till den skolan även från Göteborg


Skolnämnden förslog efter votering KS att avstyrka ansökan om etablering av friskola i Mölndal (jensen Educatio). 


Nämnden mottog också uppdraget som beslutades av KF att utreda nuv resursfördelningsmodell. ( viktad skolpeng)


För övrigt antogs v-berättelse 2014, info om inkomna synpunkter från stadens synpunktshanteringssystem, information om uppföljning av medel för ökad mål uppfyllelse 2014


 15 april


Vi hade två muntliga informationspunkter:  en rörande internationella projekt och en av samordnarna för VFU ( verksamhetsförlagd utbildning )


Vi fick en muntlig utvärdering av satsningen på IKT som pågått sedan 2011 efter beslut i KF om en sådan satsning


Vid månadens verksamhetsuppföljning rapporterades om  arbetsskador och tillbud. 


Ekonomiuppföljningen indikerade ett förväntat underskott på 3,1 mkr( av en budget på nästan 1,2 miljarder)  Anledningen är främst att fler elever väljer friskola samt att det är fler elever än väntat  i grundskolan.


Skolchefen rapporterade om åtgärder efter arbetsmiljöverkets tillsyn av huvudman och skolor i Mölndal.  En del i kritiken handlade om arbetssituationen för rektorer – där kommer en del åtgärder att vidtas för att underlätta arbetsbördan.  Läs gärna dagens MölndalsPost som handlar om detta.

F ö var det remissvar på programförslaget avs Forsåker där nämnden pekade på behovet av ytor för  5-6 förskolor  och en F-9 skola  för 500-750 elever, utemiljö för förskolor och skola, avskärmade skolgårdar, angöring för hämtning och lämning av barnen vid förskolorna så att det blir en trafiksäker miljö


Även remissvar på detaljplan för nytt bostadsområde för Stretered där fr a en tryggad trafikmiljö påpekades. 


6 maj


Ekonomirapporten för april visar på ett förväntat underskott på 6,4mkr. Anledningen till det förväntade underskottet är en volymökning totalt och särskilt när det gäller nyanlända vilket innebär merkostnader.  Av den anledningen beslutade nämnden att begära hos ks att få nyttja 4 mkr av eget kapital samt att i övrigt förvaltningen uppmanas till återhållsamhet avs inköp utbildningsinsatser, konferenser mm.  Nämnden var oenig om begäran om nyttjade av eget kapital. Det blir sedan en fråga för ks att ta ställning till.


Nästa ärende var förslag till en riktad elevpeng enl tidigare utredningsuppdrag.  Tre olika alternativ förelåg av vilket vi i majoriteten förordade en viktning baserad på föräldrarnas utbildningsbakgrund som enda fördelningsprincip.   All forskning och erfarenhet visar att det är den enskilt mest avgörande faktor när det gäller elevernas måluppfyllelse.  Det är enl förslaget ca 6 mnkr som kommer att fördelas enl denna princip och pengarna kommer från budgeterade medel för ökad måluppfyllelse. Hittills har skolorna kunnat ansöka om medel från denna post till projekt för ökad måluppfyllelse.  24 skolor får i varierande grad tillägg till sin ”ordinarie” skolpeng, ingen skola får lägre ersättning än man har idag.  Allianspartierna lämnade en protokollsanteckning där man inte ville ha någon förändring mot vad som gäller idag. SD hade en reservation med ett långt inlägg som också gick ut på att man inte vill ha någon viktning.  Nu ligger bollen hos KS


Övriga ärenden var

- en justering av maxtaxan för förskola och fritidshem vilket endast var en anpassning till ändring i förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. Det innebär en mycket liten höjning av avgiften.


  • remissvar på detaljplan för bostäder vid Ullas Lyckas väg i Kållered
140301

Skolnämnden har haft två sammanträden varav det första enbart avhandlade formaliafrågor såsom val av Arbetsutskott. AU består av Solveig Hallin (S). Kajsa Hamnén (M), Ana-Maria Stuparich(V), Annika Bjerrhede(MP), Lars Ramboldt (FP)

Möte nr två avhandlade den ekonomiska årsapporten 2014, detaljbudget 2015 samt en information om skolorganisationen i centrala Mölndal.

Den senare frågan är det som är mest aktuell nu och handlar om vilka skolor som skall flytta in i Fässbergsgymnasiets lokaler.

På det senaste AU den 24/2  inför nämnden den 11 mars beslutades att föreslå att skolnämnden får ta över delar av Fässbergsgymnasiets lokaler och att dessa anpassas till en flexibel grundskoleverksamhet i årskurserna F-9 och att kommunstyrelsen avsätter investeringsmedel så att de kan anpassas under 2015-2016, samt att driftsmedel för lokalerna avsätts till skolnämnden.

De skolor som är aktuella för att flytta till Fässberg är de delar av Katrinebergskolan som är ”gamla Ekhaga”,  Västerbergsskolan,( som är i dåligt skick), delar av Bosgårdskolan ( som är för liten).  Detta innebär också att beslutet om att investera i en ny Västerbergsskola skjuts på framtiden.  

Ett möte med KSAU, presidierna och förvaltningscheferna i SKN o UTN samt kommundirektören och lokalstrategen ang denna fråga är utsatt till den 16 mars.


AU hade också uppe ett ärende för yttrande till skolinspektionen avseende ansökan från Jensen education college AB om att etablera en grundskola i Mölndal. AU beslutade att avstyrka ansökan men det är Skolinspektionen som fattar beslut. 


Ytterligare ärende på AU var uppdrag till förvaltningen att fullfölja KFs beslut att utreda hur en viktad barn-och elevpeng kan konstrueras och att presentera ett sådant förslag till nämnden i april.

Comments