Överförmyndarnämnden

Anders Fredén är ordinarie ledamot

150525
Vi hade sista mötet innen sommaren för några veckor sedan - det sista vårmötet, som skulle hållits idag, blev inställt, mycket pga. de ny rutiner (delegeringsordning) som införts med färre sekretessärenden som behöver tas upp i nämnden - fler av dessa ärenden kommer att delegeras till tjänstemän framöver - detta gäller ärenden vid ansökan om t ex husförsäljning eller omplacering av pengar där ÖFM beslutat att godkänna ansökan. Ärenden där avslag yrkas kommer dock även fortsättningsvis att behöva tas upp i den politiska nämnden. 

Allmänt om vad som är på gång i ÖFM:
Inför sammanslagningen med ÖFM i Härryda, Kungsbacka och Partille - "Överförmyndare i samverkan" som träder i kraft 1 oktober - har arbetet påbörjats med att skapa en gemensam budget. En referensgrupp bestående av anställda från var och en av de 4 kommunerna arbetar med att samordna de administrativa processerna så att allt ska fungera från 1 okt. Totalt kommer 10 anställda att arbeta i den nya större ÖFM-organisationen. 4 av dessa arbetar med rotelansvar mot Mölndal. 

Antalet ensamkommande flyktingbarn fortsätter att öka. För att möta  behovet kommer 2 nya boenden öppna i juni, ett i Torrekulla och ett i Balltorp.

150224
 Verksamhetsberättelse och preliminärt bokslut för 2014 presenterades. Under 2014 fick 75 ensamkmmande flyktingbarn uppehållstillstånd i kommunen, jämfört med 37 mot föregående år. Trots denna kraftiga ökning har ÖFN - i 94% av fallen - gett barnen en god man inom 5 dagar från det att anmälan inkommit, vilket är målsättningen.Ökningen av ensamkommande barn väntas fortsätta under 2015 och ÖFN har ansökt om extra ersättning (540 000 kr) för detta från Migrationsverket. 
    
Under slutet av året har arbetet inför den planerade sammanslagningen av ÖFN med motsvarande nämnd i Partille, Kungsbacka och Härryda påbörjats. ÖFN i Mölndal har vidare under 2014 granskats av Länsstyrelsen och fått positiva omdömen för sin verksamhet. Budgetmässigt gick nämnden med +48 000 kr under året.

- Jag lyfte en fråga från Kader om det finns någon kontroll på hur många klienter varje god man får ansvara för - bl.a. har det förekommit exempel där gode män verkar i flera olika kommuner parallellt utan respektive kommuns vetskap med ansvar för ett stort antal klienter.

Tjänstemännen betonar att det inte går att säga enbart utifrån hur många klienter en god man har om det är en rimlig arbetsbörda, då fallen skiljer sig så mycket åt vad gäller omfattningen. Det förekommer i Mölndal gode män som har 40 klienter. De betonar att varje god man följs upp och utvärderas årligen för att se att arbetet utförts korrekt. Men de håller samtligt med om att det skulle vara bra att ha kontroll på vad de gode männen har för uppdrag i andra kommuner. Tyvärr går inte detta idag då det råder sekretess mellan kommuner för dessa uppgifter. Det kommande samarbetet med grannkommunerna Kungsbacka, Partille samt Härrryda kommer dock eventuellt kunna medföra att man åtminstone kommer att kunna ha koll på de gode männens uppdrag i dessa 4 kommuner.

- I övrigt fattades beslut i några sekretessbelagda ärenden om gällande ansökan om god man samt försäljningar av fastigheter av personer som har gode män.

Comments