Miljönämnden

I Miljönämnden är My Blomgren ordförande och Jennie Rodin ersättare.

151215
Årets sista nämnd och vi yttrande oss om tekniskas förslag på avfallsföreskrifter. Vi klubbade även verksamhetsplanen, livsmedelsplanen och behovs- och tillsynsplanen, samt den interna kontrollplanen. Vi fick även veta att Viavest AB dragit tillbaka sin ansökan för en deponi i Dvärred. De ämnar att komma tillbaka med en ny ansökan med mer fokus på biologisk mångfald.

151117
Nämnden fick en presentation kring det LONA-projekt förvaltningen varit inblandad i - tremilaparken. Kolla gärna! www.tremilaparken.se. Sen fick vi lite information om hur Jehander följt sina riktlinjer. Vi beslutade även att förbjuda upplåtelse av en källare som bostad pga miljö- och hälsoskäl. Till slut diskuterade vi också miljöpriset. Tidigare har det delats ut på Gunnebo tillsammans med bl a näringslivsutskottet. Utskottet har beslutat att flytta sin prisutdelning till ett externt evenemang. Nämnden föreslog att titta vidare på om vi kunde dela ut priset på PelleKan-dagen eller hållbarhetsveckan.

151020
Under oktobers sammanträde fick nämnden information om kvalitén i våra badvatten i kommunen såg ut. Det mesta var positivt. Vi fick även information om ansökan om deponin på Dvärred. Och nämnden vidhöll sitt yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande Swedavias ansökan om nytt tillstånd med fler flygrörelsen till Landvetter flygplats.

150922
Nämnden beslutade att godkänna ansökningarna från mölndals- och hillsgolfklubb när det kommer till kemikalieutsläpp. Godkännandet gäller under förutsättning för en mängd restriktioner för att minimera ev risker. Nämnden svarade även på remissen om stretered - ca 70 nya hyresrätter uppe på Tulebo äng. Vi gick även igenom årets insiktmätning där Miljönämnden fick goda resultat i bemötandet mot medborgare och företag.

150825
Första nämnden efter sommaren och vill svarade på remissen till nya Kållered Köpstad. Vi hoppas på många satsningar när det kommer till hållbara transporter. Vi beslutade även att söka pengar från eget kapital för att genomföra ett kompetensprojekt på förvaltningen. Vi gick även igenom de indikatorer och mål vi har på nämndnivå för att eventuellt revidera några till verksamhetsplanen i december. 

150517
Miljönämndens majsammanträde fokuserade på arbetet med stadens nya varumärkesplattform. Miljönämnden/förvaltningen är testpiloter för arbetet med plattformen. Tanken är att skapa en enhetligt i staden och mål att jobba mot. Vi delade upp oss politiker i grupperna och diskuterade vad varumärket innebär för nämnden och hur vi kan bidra. Vi beslutade även om ett yttrande för exploatering av Ulla Lyckas väg. Vi fick även information om förvaltningens projekt gällande schaktmassor.

150425
Månadens nämndsammanträde inföll under våra planeringsdagar i Varberg. På dagordningen hade vi yttrandet gällande den miljökonsekvensbeskrivning som finns i ansökan om planerad bergtäkt i Skäggered. Majoriteten föreslog tre tilläggsyrkanden; där vi vill ha ytterligare utredning gällande stendamm, mobil asfaltanläggning och saltvatteninträngning i grundvatten. Alliansen yrkade på ett tillägg gällande att veta mer exakt vilken tid motet till e6:an kommer att byggas. Alla tilläggsyrkanden gick igenom och i höst kommer antagligen nämnden yttra sig om själva ansökan. Vi skrev även en skrivelse gällande det planprogram om forsåker som kommit till nämnden på remiss. Vi saknar förnyelsebar energi och energieffektiva byggnader i planprogrammet. Till sist beslutade vi även årets miljöpris, vilket fortfarande är hemligt :)

150324
Det var många ärenden under sammanträdet. De flesta informationsärenden som kommer leda till beslut under nästa möte. Vi yttrade oss om stadens bostadsförsörjningsprogram där vi påtalade vikten av att förvaltningen är med tidigt i exploateringsprocesser (vilket även föreslogs i programmet). Vi blev informerade om den planerade bergtäkten i Skäggered där vi är remissinstans. I första omgången ska vi endast yttra oss över om något saknas i de handlingar som ansökan innehåller, bl a miljökonsekvensbeskrivningen. Ytterligare en informationspunkt handlade om Landvetter Flygplats ansökan om utökade in- och utflygningar som påverkar Mölndal med bl a buller. Kommunekolog Lisa Carlsson föredrog projektet "tremilaparken" som innebär ett tre mil långt grönstråk botaniska-änggårdsbergen-sandsjöbacka. Enda brytpunkten nu är söderleden vid lilla fässbergsdalen där trafikverket kan tänka sig att bygga en ekodukt. Att kunna vandra tre mil i ett grönt stråk vid en stor stad kan bli en möjlighet som inte finns på många ställen. Kommunen jobbar nu med marknadsföring av sin del i grönstråken och kommer ta ut ca 10 hot spots, t ex utsikter, växter, osv och marknadsföra dessa på hemsidan om tremilaparken. Vi informerades också om planprogrammet för forsåker där buller och luftkvalité är stora problem med det förslaget som nu ligger ute.

150224
Under Miljönämndens andra sammanträde blev vi informerade om bergtäkten i skäggered där kommunen nu officiellt blivit remissinstans. Först ska vi yttra oss om de inkomna handlingarna saknar något i, t e x miljökonsekvensbeskrivningen. Efter det får vi en ny remiss där vi yttrar oss om själva ansökan. Under nästa sammanträde ska vi fatta beslut om det första yttrandet. Vi fick även information om att nämnden tidigare fattat säljförbud för ett spädbarnslivsmedel som innehåller för höga halter av bl a järn och mangan, ärendet kommer snart upp i förvaltningsrätten. Den tf miljöekologen presenterades sig och den nya översynen av strandskydd. Nämnden och länsstyrelsen hade varit enig om de förändringar som gjordes i det utökade strandskyttet. 

150127
Miljönämnden sammanträdde för första gången för den nya mandatperioden. De flesta ärenden var formaliaärenden så som val av arbetsutskott, attestreglemente o.s.v. Men vi fick även en dragning om den gjorda ansökan till deponi i Dvärred. Kungsbacka Lastbilcentral har sökt tillstånd för etablera en ny anläggning för uppläggning av rena schaktmassor på fastigheten Dvärred 4:15. Miljönämnden kommer under året att bli remissinstans. Miljönämnden önskade att få mer information under planerade utbildningardagar gällande relevant lagstiftning som berör de stora ärendena som är på gång att komma upp i Miljönämnden; Dvärred och bergtäkten i Skäggered. Miljönämnden valde Elpida Georgitsi (S) att bli nämndens kontaktperson för föreningen klimatkommunerna (www.klimatkommunerna.se). 
Comments