Kultur- och fritidsnämnden

Mats Ola Vennström är ordinarie ledamot och Camilla Lagerqvist ersättare

Kultur- och Fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 27 augusti

Vid senaste nämndmötet gav nämnden ett uppdrag att se över stadens kulturmiljöprogram, då det är ca 15 år sedan programmet reviderades.

Nämnden tog också beslut om en avbetalningsplan för Mölndal Hockey, som i sin tur vidtagit flera åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Delårsrapporten föredrogs och godkändes. Prognosen pekar på ett samlat underskott på ca 1,8 mnkr.  

Skateparken i Kållered växer fram. En workshop har hållits med intresserade som skapade mycket engagemang. Bra dialog med Mölndals skateförening. Ett företag som tillverkar dessa parker i betong har anlitats – Concreteuers. Det finns inga banor i betong mellan Göteborg och Falkenberg så det finns ett stort intresse. Nämnden måste framöver titta över möjligheten för belysning på området.

Skateparken i Eklanda – utrustningen visade sig vara av fel typ. Ett omtag ska göras med en mer långsiktig lösning.

Åbybadet öppnade den 15 augusti igen efter renovering. Beräknas hålla ca fem år till. Intäkterna har förstås minskat under stängningstiden.

Frågan om skridskouthyrning har tidigare väckts i nämnden. Då gavs ett uppdrag att se om stadens föreningsliv kunde involveras. Föreningarna har nu meddelat att de är intresserade och just nu tittar de på bemanningsmöjligheter. Frågan återkommer till nämnden. Kållereds ishall omfattas inte i detta läge.

Gamla stadshuset invigs i samband med Kulturnatten. Flera verksamhetslokaler, bla ungdomsverksamheten. (För övrigt kallades stadshuset en gång för ”långsamheten” – bygget fördröjdes med flera år på sin tid). Kulturnattsarrangemanget var i full gång. Förra året besökte ca 10 000 personer evenemanget.  Safia ställde en mycket bra fråga kring hur staden arbetade med att få in flera olika kulturer – något som förvaltningen sa att de funderar över och ska titta på.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny biblioteksstrategi. Beslut beräknas i KF nov/dec.

Planeringen för det nya biblioteket fortskrider. Golven ska vara i betong och för närvarande diskuteras glasleverantör. Ett studiebesök ska genomföras till Kista bibliotek, som nyligen fick utmärkelse som världens bästa bibliotek (och ligger i Kista Galleria). Förvaltningen tittar också på möjligheten att ha ”meröppet”, dvs. tider då invånarna kan använda biblioteket utanför ordinarie öppettider. Detta har använts i flera andra städer, ex Kungsbacka, med positiva resultat.

En verksamhetsrapport från Konstkollektivet (Grevedämmet) antecknades. Kollektivet har genomfört flera arrangemang under våren/sommaren, och fått positiv nationell uppmärksamhet för sin verksamhet.

H-husets utnyttjande på Fässberg: förvaltningen har tagit över vissa lokaler i skolan. Tyvärr var det stor oordning i samband med överlämnandet och mycket tid fick läggas på städ. Dessutom står fortfarande flera lokaler tomma i huset, som exempelvis borde kunna hyras ut till föreningar istället.

Konstutskottet informerade bland annat om att Forsåker medverkar i Internationella konstbiennalen – i vad som kallas GIBCA Extended – som omfattar arrangemang utanför Göteborg/Röda Sten (vernissage 19 september kl 15:00).  Ett uppdrag har gått till en konstnär att skapa en mer trivsam miljö på offentliga toaletter. Konst har försvunnit på Sörgårdsskolan.

Idag äger staden Lunnagården (ligger mot Torrekulla). Det är ett unikt 1800-tals hus med tillhörande ladugård och övriga fastigheter. Ingår i det ”gröna stråket”. Idag hyrs delar ut till en privatperson. Själva huset används för närvarande av Vård- och omsorgsförvaltningen för korttidsboende. Det finns ett intresse av att utveckla ridsporten mer och tankar har väckts att Åbytravet skulle kunna utveckla ett ridsportcentrum här. Samtidigt letar också Gunnebo Ryttarsällskap efter mer lämpliga ytor – det är för litet uppe vid Gunnebo. Området är således möjligt för ridverksamhet och kontakt har tagits med stadsbyggnadsförvaltningen.

Idrottens dag äger rum den 6 september. 18 föreningar är anmälda.

Mötet avslutades med att ordföranden och Folkpartiets ledamot Glenn Grimhage redogjorde – också med bild och sång – för sin resa till Zambia och Mölndals stads utbyte
 

Sammanträdet i maj

Ett ärende om skridsko- och hjälmuthyrning, samt skridskoslipning i Åby ishall behandlades. Nämnden gav i samband med detta ett uppdrag att kolla om vilka möjligheter det finns till föreningsdrift samt behov i andra delar av Mölndal.

Statusrapport nya biblioteket: inredningsprojektering har nu påbörjats med ett företag ”Keystone” som också ska arbeta utifrån ett färgtema som ska spegla vattenkraftens betydelse i Mölndal. Medel söks från Statens konstråd för konstnärlig gestaltning i närområdet.

Rapporter: lyckad genomförd konferens ”Livet mellan husen” om hållbar stadsutveckling.

H-huset i Fässberg – här har staden nu tillgång till viktig ljudteknisk utrustning bland annat. Men delar av huset har stängts av och hyrs inte ut.

Nämnden har fått flera frågor från Mölndals gymnastikförening om bättre halltider. Rapport från förvaltningen om att 50 % av föreningarna i Mölndal önskar mer halltid, och att staden ligger lågt i ”antal hallar per invånare”. Stort behov/efterfrågan i centrala Mölndal. En del blir erbjudna tider i Kvarnbyskolan, samtidigt som skolan inte vill låna ut sina redskap vilket skapar problem.  Flera lösningar diskuterades. Ska externa hallar hyras in? Viktigt att planera/budgetera för fler hallmöjligheter. På fråga fanns ingen riktigt bra översikt över hur halltiderna idag fördelas – utifrån flera parametrar vad gäller sporttyp men också ur en jämställdhetsaspekt. Här ska förvaltningen återkomma. De regler som finns idag tar inga hänsyn till jämställdhet till exempel: https://www.molndal.se/download/18.573564ee14b7b254f65285b3/1426150852063/Taxor%2BRiktlinjer+Gäller+från+1+juli+2014+rev+feb-2015.pdf

Rapport från Konstutskottet: det sker just nu en inventering av stadens konst, och hur staden sköter den konst som den äger. Flera konstverk har försvunnit, och har t ex dykt upp på loppisar!

Brattåstunneln invigdes i slutet av maj – samarbete mellan elever och etablerade konstnärer.

Skorstensteglet från Papyrus kommer att tas tillvara för framtida konstprojekt.

Ulla Jacobssons plats – här tittar utskottet på gestaltningar som återger platsens nya namn – staty?

 

Reflektioner och frågor:

-          Styrningen av uthyrning och halltider samt policy för detta behöver ses över.

-          Varför hyrs inte hela H-huset i Fässbergsskolan ut? T ex till föreningar.

Sammanträdet i april

Kvartalsrapporten behandlades och visade bland annat på överskjutande arbetsgivaravgifter och att tidsplanen för idrottshallen i Lindome förskjuts. 

En biblioteksplan ska tas fram och i samband med detta avsätts 100 tkr till en konsult.

”Tonkällan” i Kållered kommer att läggas ner då bland annat studieförbund som hyr där idag dragit sig ur.

Katrinebergsskolans idrottshall har drabbats av vattenskada (skadegörelse) och där är självrisken omfattande.

Åbybadet stängs i ca 2,5 månader, vilket givetvis påverkar intäktssidan. Årskorten förlängs med samma tid för att kompensera stängningstiden.

Biblioteksbesök (ca 500 000 pers/år) har gått ner något, främst pga stängning av Bibliotekslabbet i samband med centrums omdaning. Webbesök har gått upp. För Stadsmuseet har antalet besökare ökat både till själva museet som webben. Även fritidsgårdarnas besöksantal har gått upp, medan Åbybadets besökare är ungefär lika många.

Statusrapport nya biblioteket: bland annat informeras om att glasfasaden inte längre kommer att vara klädd i mönster utan att man jobbar med skuggmöjligheter i själva glaset. Detta gör också att inga markiser eller liknande kommer att behövas.

 

Sammanträde 26 februari

Skatepark i Kållered

Nu är det klart med placering av skateparken i Kållered. Placeringen blir på Ekenplan, en grusplan bakom Ikea. Trolig byggstart hösten 2015. Dialogmöte har också hållits med ungdomarna, och andra intresserade kring utformningen av skateparken.

 

KonstKollektivet

KonstKollektivet har på kort tid tilldragit sig mycket stort intresse, från flera håll. Förvaltningen gavs i uppdrag att titta vidare på en lösning för att kunna behålla Grevedämmet, och att rusta upp gamla Kulturskolans lokaler, för att kunna använda och också hyra ut lokalerna för både interna och externa verksamheter. KonstKollektivet vill behålla och locka unga 20–25-åringar till Mölndal,  erbjuda ett större och varierat kulturutbud, och vara en viktig plattform för semiprofessionella och kulturintresserade unga.

 

Kultursommarjobb

Projektet med kultursommarjobbarna som blev så lyckat 2014, att det kommer att fortsätta även i år. Men till 2016 måste det till en annan ekonomisk lösning om det ska bli en fortsättning.

 

Ny strategisk barn- och ungkulturplan - Mod, självkänsla och nytänkande

Ambitionen med planen är att i effektiv samverkan mellan flera förvaltningar se till barn och ungas möjligheter att utveckla kreativitet och engagemang, identitet och självkänsla både på fritiden och i skolan realiseras. Bra fokus med skrivningar kring barns rättigheter.

 

Justering av taxor GR

Utomstående föreningars barn- och ungdomsverksamhet får i fortsättningen hyra idrottslokaler i Mölndals stad till priset motsvarande föreningstaxa för seniorer. Utomstående föreningars seniorverksamhet får i fortsättningen hyra idrottslokaler för träning i Mölndals stad till priset motsvarande matchtaxa. Detta får att få en större enhetlighet inom GR-området.

 

Investeringsplan

Investeringsplanen för respektive avdelning föredrogs. Ställde frågan om investeringarna jämställdhetsberäknas. Detta och andra strategiska frågor skulle förvaltningschefen ta med sig, då förvaltningen för första gången ska vara med i stadens investeringsprocess. Ett viktigt område att bevaka framöver, rent strategiskt.

 

Statusrapport – Nytt bibliotek. Planeringen för det nya biblioteket fortsätter. När detaljplanen är godkänd kan rivningen påbörjas, som det ser nu blir det i maj. Design och utformning känns väldigt spännande, med fokus på mötesplatser och olika varierande miljöer. De fem arbetsgrupperna ska avsluta sitt arbete under mars månad, och en inredningsarkitekt ska engageras under april/maj. Det nuvarande stadsbibliotekets yta uppgår till 2000 kvm, det nya biblioteket beräknas få en

yta på ca 3200 kvm.

Föredragning om ”Biblioteken i framtiden”

Åke Westh, utvecklingskonsult, hade en mycket intressant dragning om bibliotekens utveckling i en allt mer kunskapsintensiv och föränderlig tid. Inte sällan planeras biblioteken för dagsläget, när de borde planeras för framtiden på 10 års sikt. Många bra tankar om utformningen av den offentliga miljön, och hur kunskapsinhämtning har blivit mer via informella kanaler (ex möten), samtidigt som samhällsutvecklingen går mot ökad ”standardisering” vilket motverkar denna mer hållbara utveckling.

Mölndals Bostadsförsörjningsprogram 2015-2022

Remissvar inriktade sig också på att planen utvecklas med fler aktiviteter som utvecklar livet mellan husen.

 

Nämndens informationsdagar, mars

Nämndens utgångspunkt: Främja kulturlivet, och verka för en differentierad idrott- och fritidsverksamhet.

Ekonomisk ram/förhållanden. 176,5 mkr omsättning, varav 40 mkr (23 %) är egna intäkter – Kultur-och fritidsnämndens ram. Nämndens område motsvarar 4,6 % av Mölndals totala nettokostnad. I kommunens budget delas nämndens områden upp i ramområde, vilket motverkar en helhetssyn på verksamheterna. Detta behöver ses över. Merparten går till idrott/förening. Stor del av intäkter är från föreningslivet (i form av hyror ex), men samtidigt de stora bidragstagarna.

Uppdrag 2015. Utreda förutsättningarna för en sporthall i Lindome.

Inför budget 2016. Hyror för nya anläggningar där intäkter delvis saknas: Grevedämmet, Gamla Stadshuset (barnkulturkonsulent kommer även finnas där). Fässberg (omjustering av kostnader). Effektiviseringskravet på en procent är en utmaning, samt att årlig indexuppräkning görs på nettot, inte på bruttot – innebär en ”besparing” på 700 tkr, om inte hyror och avgifter höjs – drabbar föreningar som vill ha ökade bidrag som kompensation. Målstyrning – nytt för Mölndals stad att arbeta utifrån tydliga mål, dialogbaserad styrning. Viktigt att arbeta mot gemensamma mål. Det finns tydligt utpekade målansvariga – Kultur- och fritid har målet att andelen som upplever god hälsa ska öka (bättre att målet ligger här utifrån ett främjandeperspektiv än på vård- och omsorg t ex).

Nämndens mål. Tillsammans gör vi det möjligt. Meningsfullt kultur- och fritidsliv; engagerade, kreativa, och delaktiga barn och unga är förutsättningen för en levande demokrati. Indikatorer mäter ofta besökare, men säger inte så mycket om värdet och effekten av det vi gör. Istället mäta upplevd nöjdhet, mer inriktning på kvalitet.

Utveckla mötesplatser, öka utbud mot barn och unga (ny målgrupp 20-25 år), fler uppleva god hälsa. Fokus på hur nämnden kan bidra till samhällsutvecklingen.

Revisionen har påpekat att nämnden har ett stort antal mål, vilket kan försvåra analys och förändringsarbete, samt att det finns ett behov av ökad analys för att utveckla verksamheten. Mål ska förändras under året.

Samhällsarbete i bostadsområden/Samordnare i fyra bostadsområden: Bifrost, Kållered, Lindome och Åby. Ex har skadegörelse gått ner i de områden som har dessa samhällsarbetare. Kommunalt feriearbete har bland annat omfattat ökade kunskaper om ekologiskt jordbruk. Sex fritidsgårdar finns för unga mellan 13-19 år; Lindome, Kållered, Balltorp, Åby, Bifrost och Eklanda. Ungdomsråd. Internationellt utbyte – Europeisk volontärtjänst. En förhoppning är att få medel för ett hbtq-projekt i samverkan med ungdomar från Östra Europa – och delta tillsammans i West Pride.

Djursjön – sommarverksamhet under fyra veckor med en buss som hämtar upp ungdomar i olika delar av staden som spenderar dagen vid Djursjön. Det kan vara viktigt för socioekonomiskt utsatta grupper som kanske inte har råd med semester. Äventyrspedagogik till elever i åk7 – olika samarbetsövningar. 

KEKS – ett nätverk för kommuner och andra som driver öppen kultur-och fritidsverksamhet för unga. Ett utvecklingsforum, och bra möjlighet att benchmarka sin verksamhet.

Utmaningar: se över lokaler (särskilt externa), projektkontor målgrupp 20-25 flyttar till gamla stadshuset (etableringsålder in i samhället har förskjutits) – närvaro i Östra Mölndal kan förstärka medborgardialogen exempelvis i samband med Nya Forsåker. Ungdomsråd – ser över att skapa delaktighet på riktigt, - vad vill ungdomar ha, samt jobba aktivt för att skapa strukturer för detta. Ex ungdomsfullmäktige.

Mölndals stadsmuseum och kulturspecialister. Kulturrådets riktlinjer anger att konstnärlig utsmyckning ska ligga på en procent av byggkostnaden, men i Mölndal är det 0,5 (varav mycket också går till annat). Här borde vi ligga i nivå med 1 procent! Stor inventering pågår just nu av stadens konst (löskonst värd 50 mnkr). Aktiv part i Forsåkersbygget – just nu pågår diskussioner kring bevarandet av äldre byggnader på området. En satsning inom VGR som Mölndal deltar i är ”Dansloopen” – danskonst för barn och unga. Mer strategisk omvärldsbevakning, vara med i framkant, inte minst i stadsutvecklingsprocesser. Under året kommer idé- och konststipendium att lanseras.

Creative studios and events – Forsåker – hur kan vi få in kulturrelaterade verksamheter i området. En projektledare ska arbeta med en förstudie kring detta, och förhoppningsvis få medel från VGR. Mölndala anger att området ska fyllas med ”värdigt innehåll” – hur definieras detta??

Konferens 12 maj om Livet mellan huset med bl a Björn Siesjö mfl om kulturens roll i stadsplaneringen.

Utmaningar inom området: att medvetandegöra museet för fler Mölndalsbor fortsätta vara angelägen kulturinstitution, relevant och inlyssnande, lyfta kulturens värde i stadsplaneringen, främja och stödja nya kulturella initiativ, öka och främja medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i Mölndals stads kulturliv, implementering av den nya barn- och kulturplanen. Att medvetandegöra museets potential som kunskaps- och lärandemiljö för skolan och andra – allt färre elever lämnar klassrummet – skolan hinner inte med t ex. Mer uppsökande verksamhet har därför dragit igång – men svårt att få tillgång pga brist på tid. Kanske ska fler kommuner bjudas in till museet? Tillgängliggöra samlingarna på nätet, att hinna dokumentera de miljöer som försvinner/riskerar försvinna; ex äppelodlingen vid Forsåker, stallbacken vid Åby, SOAB:s gamla område, Blixåsbanan.

En viktig slutsats i dialog med skolan, barn och ungdomar är busskortens betydelse för rörlighet och interaktion i staden, och för t ex museibesök.

 

Biblioteken i Mölndal. Kollat bibliotekens betydelse – invånarnas respons ex- bibliotek; utjämnar livschanser, praktisk demokrati, värld av möjligheter, fönster mot världen, knyta ihop kulturer. Besöksantalet och utlån ökar.

Prioriterade grupper enligt bibliotekslagen – personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter samt barn och unga för att främja språkutveckling/stimulera till läsning.

Arbetar just nu med att arbeta fram en ny biblioteksplan – kallad biblioteksstrategi. Arbetas fram via arbetsgrupper/workshops, och ska löpande rapporteras till nämnden.

Samarbetar med modersmålsenheten på skolförvaltningen för att främja integration – nomineras till årets mångspråkiga bibliotek för denna verksamhet.

Biblioteket i samhället – många arrangemang, ex studiecirklar på kriminalvårdsanstalter – godnattsagor till sina barn. Bokbussverksamheten är kvar och växer.

Vård och omsorg – har kulturombud/läsombud som samverkar med biblioteken. Förhoppning att förtydliga sådan samverkan i den nya biblioteksstrategin. 

Utmaningar: nytt stadsbibliotek 2018, biblioteksplan 2015, omvärldsförändring i form av medieutveckling, ökade krav på välfärdsservice och delaktighet – inkl maker-space/göra själv, behöver nytt bibliotekssystem (leverantör har slutat utveckla nuvarande system).

Dilemman: tradition-förnyelse, tyst plats men också aktiv plats, finnas för alla men prioritera vissa grupper. Prioriteringar kommer att göras i biblioteksplanen – fler samarbeten och allianser (som förskola, modersmålsenheten mfl), ökad delaktighet, relevans, ökad kommunikation och transparens.

 

Förening och Idrott. 28 idrottshallar (900 00 besökare inkl Aktiviteten), 30 st fotbollsplaner (varav 14 konstgräs) – 320 000 besökare, 3 st ishallar (2 hallar, 1 isbana) – 185 000 besökare.

Antal bidragssökande föreningar, ca 80 st (62 st idrottsföreningar, 4 kulturföreningar, 14 övriga – ca 12 800 ungdomar, 7-20 år. Olika bidragsformer – ungdomsbidrag, lokalbidrag, dynamiska bidrag, kulturarvsbidrag (som hembygdsföreningar etc). Studieförbund (10 st). 2012-2014 har 8 föreningar fått nystartsbidrag.

Håller på att se över bidragsgivning över hela staden. Ska föreningsbidragen samlas under en och samma hatt?

KoF håller på att arbeta fram kriterier/certifikat med grundläggande riktlinjer som ska omfatta samtliga. En problematik med föreningsbidragen är att det finns en övre åldersgräns (där ex många kulturföreningar faller utanför) – en idé är att utöka kriterierna gällande ålder, (omfatta även 21-25 år?) (Göteborgs Stad har upp till 26 år, även statliga stöd omfattar åldersgrupper över 20 år). Kräver också en utvidgad föreningsbidragspott.

Av den totala bidragsgivningen går 18 % till lokaler.

Av bidragen består 41 % ungdomsbidrag, 32 % studieförbunden.

Föreningscertifikat – ”Hållbar Mölndalsförening” (jämställdhet, hbtq t ex) – siktar på att introducera detta 2016/2017.

Allt mer idrottsutövande är inte kopplat till traditionella föreningar – sk ”spontanidrott” växer kraftigt – som Parcour eller OCR – obstacle course running, Fiddy. Lockar stor publik.  En idé som spelats in är också sk Friflygare – vertikal lufttrumma där en kan träna fallskärmshopp, med events etc. Flera har intresse av att etablera sig på nya Åby fritidscentrum. Det arbetas med en målbild för området (här hade det varit intressant att gå ut och annonsera/bjuda in till en bred dialog kring utvecklingen av området). Bidragsgivning behöver också se över i förhållande till ideella/privata aktörer, privata initiativ som inte är föreningar.

Aktiviteten fyller 50, och behöver ses över. Multiarena ÅFC? Bandybanan gammal och behöver fixas. Åbybadet kommer att ses över – kompletterande åtgärder kommer att genomföras för att anläggningen ska kunna hålla i fem år till. Populär anläggning med många besökare. Begränsade simskoleplatser – stort intresse. Skulle behöva bygga ut, men svårt att göra på en sådan gammal anläggning. För-förstudie är på gång för att se över vilket badanläggning Mölndal ska ha efter dessa fem år.

Sporthall i Lindome. Uppdragsbeskrivning behandlas av nämnden i mars. Förstudie – alternativ och kostnader ska ses över. Ev inflyttning augusti 2017. Behov av andra hallar, som multiarena. Östra Mölndal – finns ingenting idag; kan Colorithallen/gamla idrottshallen Papyrus användas tillfälligt om den får vara kvar tillräckligt länge?

Gunnebo, ridklubb (grys) – ej optimal anläggning. Håller på att se över vilka medel som krävs för att bygga ut till bättre adekvat standard, kommer till nämnden för ställningstagande.  

Föreningsdrift/avtal – ser över vad föreningarna kan göra själva för att hålla nere kostnaderna. Gäller mindre summor. Över detta behöver en upphandling troligen göras för att behandla föreningar lika. Vad gäller arbetsrättsligt ska också ses över i förhållande till stadens anställda i förhållande till att föreningar får ökat ansvar (vem gör vad)?

Svårare att finna sponsorer, svårt att få tillräckligt med ideella ledare.

Idrottspolitiskt program – borde vi ta fram detta i Mölndal (förvaltningen pekar på ett sådant behov). Kanske särskilt med tanke på många stora ställningstaganden i området framöver.

Kultur och fritids roll i samhället. Främjande verksamhet – brett utbud, tillgängligt för alla, eget utövande, mötesplatser, livslångt lärande (”halveringstid” på kunskap allt kortare), hållbar livsstil – hållbar investering är i kultur och fritid, stöd till föreningar/studieförbund. 

Hur bidrar KFN till visionen? Stadens attraktivitet, mötesplatser för kultur och idrott, aktiv fritid för alla, besöksnäringen, stadsplaneringen – värde i områden där det också från början planerar för t ex kulturhus. Hållbar miljö – offentliga miljöer måste utvecklas – och får allt större betydelse för ex trångboddhet.

Regionala samarbeten. GR kultur- och fritidschefer: gemensamma prioriteringar, fördela en miljon. Idrottsrådet (idrottspolitiska programmet, smala idrotter, spontanidrott). GR-projekt: ”Kreativa kraftfält” – kulturekonomi; identifiera var de kulturella/kreativa krafterna finns - identifiera kulturens roll i samhällsutvecklingen.

Omvärld. Ny bibliotekslag. Nya målgrupper. Nya biblioteket. Åby fritidscenter – stor utvecklingspotential på det här området – samarbete med föreningsliv/näringsliv. Grevedämmet/KonstKollektivet. Gamla stadshuset (föreningsliv, KoF, vuxenskolan), gamla fullmäktigesalen kan ge utrymme för barnteater tex; många möjligheter. Fässberg – utveckling; fylla huset med verksamhet till dess det ev bostäder byggs (ex Fässbergssalen).

Föreningslivets behov/förväntningar: växande stad, idrottsförbundets krav på föreningar, färre ideella krafter men ökade förväntningar, stort underhållsbehov.

 

Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 26 mars

Nämnden fattade beslut om att göra en förstudie av en ny sporthall i Lindome, enligt KS tidigare beslut. Det behövs säkert en sporthall men det hade varit bra att se alla satsningar i en större helhet. Det finns mycket som tyder på att Mölndal borde någon större strategi för kultur- och fritidsområdet; ex en kulturstrategi och ett idrottspolitiskt program t ex, är en tanke.

Nämnden kommer också genomföra en för-förstudie angående Åbybadet – mer som en omvärldsanalys kring vilket inriktning badet (och därmed förstudien) bör ha i framtiden. Medel för detta, 300 tkr, kommer begäras ur eget kapital hos KS.

Statusrapport – det nya biblioteket: skisserna börjar bli klara. Biblioteket kommer att omfatta 1000 kvm i första planet, och 2000 kvm i andra. Arbetar med öppna planlösningar, oregelbundna hyllplan och vissa grupprum. Fasaden kommer vara genomgående i glas.

I planprogrammet för Forsåker lade Majoritet Mölndal- på mp-initiativ- förslaget att ”skorstenens kulturhistoriska värde ska tillvaratas i den konstnärliga gestaltningen/utsmyckningen i Forsåkersområdet”, vilket hela nämnden ställde sig bakom. Nämnden kommer också att göra ett besök på Forsåkersområdet för att studera de byggnader nämnden pekat ut med bevarandevärde. EU-bidrag har beviljats för att analysera kreativa näringars etablering i Forsåker, och även möjligheten att få in ”smarta skollokaler” i området. Tyvärr tänkte man inte i de värden kultur eller annan verksamhet i området kan tillföra när exploateringen togs. Därav blir det stort fokus på hur många bostäder som kan rymmas, när det också är viktigt att se värdet som lokalisering av ex kulturverksamheter kan betyda för områdets liv mellan husen, och därmed också områdets värde. Förvaltningen arbetar nu strategiskt för att flytta fram kulturens positioner i stadsplaneringen.  

Övriga frågor som togs upp var att Blixåsbanan och MK Pionjär behöver flytta på sig snabbare än tidigare meddelat, då Veidekke kommer att påbörja sina byggplaner där snabbare än tidigare tänkt. Förvaltningschefen kommer att delta i samtal inom GR för att ta ett större grepp om motorsport i regionen (på GR:s Idrottsråd). Vad gäller modellflyget kommer de antagligen kunna få en plats vid Kikåstippen, det kommer dock bli ett glapp i tid innan de får tillträde till nya områden. Förvaltningen tittar också på områden i Lindome för en liten Fiddy-bana (minimotorcyklar, sk dirtbikes). En grupp ungdomar i Lindome har startat en sådan förening och varit noga med tillstånd etc, god dialog med kommunen.

Vad gäller ryttarsällskapet på Gunnebo finns det stora utmaningar. I korthet så vill Gunnebo ta mer områden i anspråk, ex vissa hästhagar. Samtidigt behöver anläggningen (som Kultur och Fritid hyr av Gunnebo) uppgraderas för att nå en acceptabel standard. Eftersom anläggningen är liten, och om hagar tas, behöver ytterligare område färdigställas på andra sidan järnvägen – ska ungdomarna leda hästarna dit krävs bättre övergångar. Samtidigt är hästhagarna ”vattensjuka” och marken behöver ett bättre dräneringssystem. Allt detta ökar kostnaden ytterligare. En dialog förs med föreningen, men ej klart vad de tycker om ev flytt. Tänkbara områden uppe där Åbytravet huserar ska också bort så småningom. Viktigt att hitta områden där ridsporten kan få tillräcklig plats, om det inte ska vara på Gunnebo. Fortsatt dialog med föreningen är viktig.

Ska nämnden ta Fässberg/Fässbergssalen i anspråk – med bra estetiska förutsättningar – krävs en höjd ram.  

Hela utvecklingen på Åbyområdet måste sättas i ett sammanhang och planeras i en helhet. Viktigt att vi får till en vision/målbild för området. Dialog ska föras med KS.

Klart att Kultur och Fritid hyr in sig i gamla stadshuset.

Toleransprojektet (antirasism bla): skolor i Lindome har deltagit i detta och bland annat nyligen besökt Polen, och kommer att ha en utställning i Lindome nu på söndag 29 mars på bio etage i Lindome.

Comments