Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter: Ulrika Frick, My Blomgren, Kader Hamakarim, Annika Bjerrhede, Jennie Rodin, Rasmus Draklander, Ulla-Carin Moberg
Ersättare: Safia Omar Abdi, Anders Dahlgren, Naliya Ibrahim, Caroline Hopkins

151216
KF biföll bibliteksstrategin efter att SD gått upp och sagt att kommunen bibliotek bör endast vara för svenskar, och därför bara vara på svenska. Majoriteten bemötte påståendet, bl a stred det mot bibliotekslagen. KF biföll även nya riktlinjer för kommunalt partistöd. Nu måste varje parti lämna in en redogörelse vad pengarna gått till. Vi tog även bostadsförsörjningsprogrammet.

151118
Historiens kortaste budgetdebatt - 45 min. Och majoritetens budget vann som väntat. Naturvårdsplanen antogs. Även markanvisningspolicyn och riktlinjerna för exploateringsavtalen togs.

151021
Vi klubbade bostadsförsörjningsprogrammet och justering av taxan för byggnadsnämnden och planeringsutskottets verksamhet. Vår motion om att erbjuda vegansk mat i staden bifölls! Tyvärr avslogs vår motion om att göra Mölndal till en fristad för förföljda författare.

150923
Första kommunfullmäktige efter hösten. Först stod val av nämndemän för kommande fyra år. För MPs räkning valdes Ramon Berntsson, Anders Fredén, Joakim Wadefalk och Berit Linder. KF biföll sedan några detaljplaner, bl a Åby hotell och mässhall och bostäder på Ulla Lyckas väg. Majoriteten biföll även Folkpartiets motion om att utöka antalet låneelcyklar på biblioteken. Vi avslog även SDs motion om att installera laddhybrider i stadens köpcentrum då vi inte enligt lag kan ställa det kraven på exploatörerna. Istället gav vid Mölndals Parkerings AB i uppdrag att utreda om det är möjligt att genomföra via bolaget.

150520
Fullmäktigemötet innebar främst information. Vi fick information om det nya pensionsavtalet för politiker. Tidigare hade man låga krav på att avgående politiker skulle söka nytt arbete, nu blir det mer realistiska krav. Dessutom gäller avtalet även fritidspolitiker, vilket också blir mer rättvist. Vi fick en dragning från social- och arbetsmarknadsförvaltningen och även gällande projektet verksamhetsanpassad bemanning. Vi beslutade också att avveckla fässbergsgymnasiet som enhet. Nu tidigarelägger vi ett uppdrag till utbildningsförvaltningen att utreda behovet av en ny gymnasieskola i Mölndal.

150425

Månadens fullmäktige behandlade främst årsredovisningen för 2014, vilket blir lite speciellt i år då det är majoriteten som ansvarar för den, men det var alliansen som styrde 2014. Vi fick även en dragning om vård- och omsorgsförvaltningen samt stadsbyggnadsförvaltningen. Folkpartiet la en motion om Åby fritidsområde och vi såg över vilket motioner som ännu ej var besvarade.

150325
Stora ärendet under kvällens sammanträde var avtalen och planerna för Mölndals Innerstad som äntligen klubbades igen. Det finns dock mycket kvar att påverka, som utformning, biltrafik på gatorna osv. Vi fick även en föredragning om vad miljö- och tekniska nämnden pysslar med. KF godkände Mölndalas köp av mark till forsåkersområdet för att knyta samman området till Mölndals bro. Vi hade även upp en interpellation från FP gällande att korta kulturskolans väntetider. Förutom skolnämndens ordförande Solveig Hallin gick Annika Bjerrhede (MP) upp och välkomnade ett brett samarbete för att öka tillgängligheten till kulturskolan. 

150225

Vi fick en dragning om den nya lokalförsörjningsplanen som visar stadens utmaningar gällande lokaler. Dessutom presenterade sig skol- och stadsledningsförvaltningen. Två förvaltningar kommer varje kf att göra en presentation av sin verksamhet. Bra initiativ från nya presidiet i kf. Vi fick också veta att ungdomsfullmäktige tar en paus på ett år för att förändra UF. Det finns ett önskemål från både ungdomar och politiker att lägga mer tyngd på ungdomsfullmäktige. Förhoppningsvis kommer ett nytt förslag till UF 2016.

Två motioner från V röstades ner. Kommunal bostadsförmedling samt att staden ska inrätta ett HBTQ-råd. Gällande HBTQ-rådet så kommer dessa frågor bl a ingå i folkhälsorådet när det får en större roll och ev även brottsförebyggande rådet. 

Dessutom valdes Safia in till ersättare för KoF. Välkommen!

Störst debatt i KF blev det när SD ställde en enkel fråga till Marie Östh om kostnaden för ensamkommande ungdomar. Tyvärr fick endast Marie Östh och SD gå upp då det var en enkel fråga och inte en interpellation. Det var lite synd då det mest pratades om utmaningar. Möjligheter eller vad ungdomen kan ge tillbaka ur en livsanalys diskuterades aldrig. 

141217
På fullmäktiges dagordning fanns bl a vår motion om ingreppen i stålloppet - Stensjön/rådasjön. Det är stora ingrepp i naturen som kommer att göras, bl a muddring, för att mölndalsån inte ska svämma över. MP menade dock att det kan utredas om det finns några alternativa tillvägagångssätt. MP röstade som enda parti för motionen. Ärendet kommer dock att avgöras juridiskt i mark och miljödomstolen i nästa år. 

MP röstade även som enda parti emot finansieringen av ett extra körfält till E20 (2+2 väg) mot Skara. Mölndal kommer betala strax över 4 miljoner för en väg som inte är till gagn för mölndalsborna. Trafikverket menar att det går att göra vägen trafiksäker utan en ytterligare fil. Även detta ärende kan överklagas och sedan avgöras juridiskt. Det finns några kommuner som tvingats rivas upp beslutet om finansiering av denna ytterligare fil av just den anledningen att det inte kan styrkas att kommunens medborgare får nytta av vägen.

Programförklaringen blev klar och gick igenom i fullmäktige. Dock ville alliansen remittera den till alla stadens bolag och nämnder för utredning. Det gick inte igenom utan programförklaringen antogs som ett inriktningsdokument för stadens verksamheter. Kolla gärna på programförklaringen då och då och se hur ni kan fortsätta arbetet i era nämnder och bolag.
Comments