Kommunstyrelsen

Ulrika Frick är ordinarie ledamot (kommunalråd) och My Blomgren ersättare

151216
Sista KS var ett extra KS där vi biföll avtalet med migrationsverket gällande att ta emot ensamkommande barn. Genom avtalet är vi förberedda och planera efter det antal vi är propotionerligt tilldelade.
151125
Många ärenden även denna gång. Äntligen klubbades bostadsförsörjningsprogrammet, nya regler för kommunal partistöd (nu måste varje parti redovisa vad de gjort med pengarna), vi återremitterade FPs motion om att återanvända stadens dator då det inte var klarlagt vem som hade vilket ansvar. Vi klubbade även biblioteksstrategin, och startade en upphandling av om- och tillbyggnad av fässbergsskolan.
151028
Många ärenden denna gång! och rätt många som KS var oeniga om. Bl a självklart budgeten, där majoritetens gick igenom. Naturvårdsplanen bifölls äntligen! Namnbyte av gymnasiesärskolan till Frejaskolan, beslut om att gå vidare med sprutbyte (yey!), utveckla stadens samarbete med Jinan, Kina. Och remissvar på "en kommunallag för framtiden". Mest debatt blev det om den nya stadsdelen Pedagogen Park, gällande namnet. En del menade att det inte var lämpligt att ha en stadsdel med ett namn efter ett privat företag.

150930
Än en gång kom vår motion om vegansk mat i skolan upp men denna gång bifölls. Majoriteten hade tyvärr delade åsikter om vår motion om förföljda författare, och röstades ner. Gamla fässbergsgymnasiet byter namn till fässbergsskolan när den blir grundskola inom kort. Och äntligen togs bostadsförsörjningsprogrammet som det länge arbetats med.

150916
Detta KS var endast till för att stadens helägda bolag ska rapportera om sin verksamhet och hur man följer ägardirektiven. Mölndalsbostäder rapporterande bland annat om det hårda trycket på bostadsmarknaden. I snitt söker 500 personer varje lägenhet och kötiden är i snitt 2-3 år beroende på läge.

150826
Det var ett långt första KS efter sommaren, 37 punkter. Först kom MPs motion om att erbjuda veganskt i skolan upp, men med felaktiga handlingar, så det får tas om nästa gång. Vi beslutade även att föreslå KF att bifalla folkpartiets motion om att utöka antalet låneelcyklar till biblioteken i Mölndal. En hel del detaljplaner togs även, bland annat stadsradhus i Livered, byggnationer på Ulla Lyckas Väg, hotell och mässhall i Åby samt hyresrätter i toltorpsdalen vid gamla biltvätten.

150603
Det var ett kommunstyrelsemöte med många gröna framgångar! Bland annat klubbades äntligen klimat- och energiplanen som har arbetats fram under många år. Beslut att investera i solceller på kommunens byggnader, och att delta i klimatstrategin för Västra Götaland. Vi beslutade även att starta upp ett nytt företagsnätverk för hållbart resande. Sist men inte minst (snarare störst) vann majoritet Mölndals första budget, med ett tydligt fokus på mål och indikatorer för att visa stadens förvaltningar riktningen dit vi vill.

150304
Under kommunstyrelsen behandlades tre yttranden gällande överklaganden, laglighetsprövningar, av beslut i KS och KF. Det första gäller SDs överklagande av avtal med migrationsverket. De anser att dessa avtal bör tas i KF då det är ett principiellt viktigt beslut som rör medborgarna. Den ekonomiska summan skiljer bara ca 1 miljon (avtal el inte avtal) och stadsjuristen menar då att ärendet inte är av principiell beskaffenhet och kan tas i ks. Det andra gäller överklagandet av delfinansieringen av e20. MP deltog inte i beslutet. Yttrandet beskriver att finansieringen av e20 ökar tillväxten för regionen och Mölndal är en näringslivskommun som då får gagn av det. Yttrandet tar inte upp just varför mölndals kommuninvånare behöver en 2+2 väg  förbi Mariestad och varför det inte räcker med idag 2+1. Ska bli intressant att få förvaltningsrättens dom senare. Tredje yttrandet gäller alliansens överklagande av majoritet mölndals programförklaring. De menar att ärendet inte blivit korrekt berett då det inte remitterats tills alla nämnder och bolag för bl a hänsyn till budget. Yttrandet menar dock att det är ett inriktningsdokument som därför inte behöver gå via nämnder och bolag för remiss. 

Sen köpte Mölndala en stor bit mark av forever living för att knyta an mölndals bro till forsåker. Marken är den nedersta remsan mot rävekärrsvägen. Skönt! Men många grämer sig nog över att kommunen inte köpte hela marken när vi hade chansen för ett par år sedan. Nu får vi säkerligen betala priset flera gånger om för mindre mark. 

Till slut la vi även ett uppdrag om att utreda nytt stationsläge för mölndals centrum - planuppdrag för PU. Jippie! Vi måste ha en större knutpunkt och bli ett regioncentra för att avlasta göteborg. Det kan även öka chanserna att få sträckningen via mölndal med nya götalandsbanan. Vi måste visa trafikverket vad vi vill och vad regionen får för möjligheter med ett stopp i Mölndal. Planuppdraget kommer prioriteras och förhoppningsvis bli klart 2015.

150128

Vår motion om vegansk mat i skolan återremitterades både enligt vårt förslag (då tjänsteskrivelsen innehöll faktafel) och enligt Marcus Claessons förslag hur man informerar till föräldrarna om att vegansk mat leder till nervskador. 

MP röstade även nej till samarbetsavtal gällande detaljplan över Lilla Fässbergsdalen.

Majoriteten klubbade vidare Energi- och Klimatplanen till kommunfullmäktige för att antas. Arbetet med planen har processats fram under åtta år under alliansledningen, men nu när den äntligen ska upp till kommunfullmäktige är man inte nöjd med resultatet då den bl a inte remitterats till Mölndal Energis styrelsen. Alliansen yrkade bordläggning, vilket inte gick igenom. 

Vi klubbade även igenom en lokalförsörjningsplan som alla förvaltningar varit med att ta fram. 

Vi fick också en föredragning från kollektivstrafiknämnden om hur framtidens kollektivtrafik kan se ut, samt att den i nuläget inte går att bygga ut utan stora infrastrukturutökningar genom Västsvenska paketet. 

Comments