Byggnadsnämnden

I byggnadsnämnden är Hans Lundin ordinarie ledamot.

150826

Så har nämndverksamheten dragit igång igen efter sommaruppehållet. För min del startade det med byggnadsnämnden. Vi som sitter i Bn tycker att organisationen behöver förändras. I Mölndal har vi både Bn och Planeringsutskottet som hanterar planer och bygglovsfrågor. Detta är förvirrande både för politiker o allmänhet. Det sysselsätter onödigt många politiker. Dessa frågor borde hanteras av en organisation. På mötet beviljade vi bygglov för 2 st villor utom detaljplan men med kommunalt va. På Larssons berg vill Riksbyggen bygga 102 lägenheter. Jättefint o högt utsiktsläge nära Stensjön men tillgängligheten är dålig. Man behöver bil för att komma hit och någon busstrafik går inte att ordna beroende på serpentinvägen. Detta är ett exempel på att det inte fungerar så bra i Mölndal. Planeringsutskottet har gjort en detaljplan för Larssons berg utan att lösa tillgängligheten på ett bra sätt och nu ska Bn bevilja bygglov. Bn kan ju inte neka bygglov o därmed får vi ett bostadsområde där de boende behöver bil. På Frimärksgatan vill Riksbyggen bygga 40 radhus. Eftersom det är bråttom att komma igång fick tjänstemännen delegation på att bevilja bygglov. På Bergfotsgatan finns en förfallen byggnad som förvaltas av serviceförvaltningen. Den är från 1600-talet o brukar kallas Lackarebäcks herrgård. Den har varit öde i ett par år men användes tidigare som kontor för fackliga organisationer. Nu vill Mölndals stad ha tidsbegränsat lov att ändra lovet från kontor till bostad. Efter viss upprustning skall fastigheten användas för boende för flyktingar.

150506

Byggnadsnämnden hade sammanträde den 6 maj. Detta skulle bli ett spännande möte då vi vid förra Bn hade återremitterat ärendet om rivning av fastigheter etappen 2 och nu skulle ärendet upp för beslut. Stadsantikvarien rekommenderade att för 5 fastigheter skulle ej rivningslov medges. Övriga kunde rivas. Samma uppfattning hade tjänstemännen. Länsstyrelsen hade samma uppfattning men pekade ut 2 fastigheter som särskilt värda att bevara. Efter votering och en del reservationer blev beslutet att 2 fastigheter tills vidare skulle bevaras. För övriga gavs rivningslov. Det kommer sannolikt att ta lång tid innan några detaljplaner kommer att presenteras för området och risken är stor att de 2 fastigheterna tillåts förfalla ytterligare. Det går inte i detta läge tvinga Mölndala att vidta skyddsåtgärder som ex taktäckning.

I handlingarna till Bn fanns också länsstyrelsens yttrande över planprogrammet för Forsåker. Där redovisas ett stort antal synpunkter på frågor som borde funnits med i planprogrammet. Länsstyrelsen konstaterade att programmet knappast i denna utformning kunde ligga till grund för detaljplanering. Enkelt uttryckt en svidande kritik!

Bygglov gavs till byggande av en skatepark. Det har ju under lång tid diskuterarats lokaliseringen av parken men nu är det klart att det på den gamla fotbollsplanen vid Heljered i Kållered.

Bn beslutade om positivt förhandsbesked till att bygga kontor och förråd vid Sandbäck, Kungsbackavägen. Där finns likartad bebyggelse tidigare men grannarna till den föreslagna byggnaden var negativa.

Fyra fastighetsägare har ansökt om förhandsbesked om att bygga sex enplanshus på olika platser i kommunen. Det finns ingen detaljplan upprättad där de vill bygga. I den gamla översiktsplanen fanns olika förslag på markanvändning. Dock inte byggande. En av fastighetsägarna vill bygga på mammans mark och därvid skapa ett generationsboende. En av fastighetsägarna ville bygga på en tomt som direkt gränsar till ett område som är detaljplanelagt. Det finns inte kommunalt va vid någon av de ansökta fastigheterna. Tjänstemännen föreslår att negativt förhandsbesked ska lämnas.

Detta startade en diskussion i nämnden. Utgångspunkten för tjänstemännen är att det ska finnas en detaljplan (vilket inte är tvingande), det ska inte vara långt till allmänna kommunikationer, det ska vara möjligt att arrangera sophämtning mm, det ska finnas kommunalt va

Min uppfattning är att vi ska vara mer positiva till att låta våra kommunmedborgare bygga sina hus utanför de tre tätorterna, staden, Lindome och Kållered. Va-försörjningen går att ordna med egen brunn för vatten och minireningsverk för avlopp. Jag tycker att det är upp till en själv att avgöra om en kilometer är en lång sträcka. Det finns ju folk i Sverige som har 5 mil till affären. Låt folk välja. Självklart ska sopbilar och räddningsfordon kunna på ett bra sätt komma fram. Det kan bli aktuellt med skolskjutsning av barnen. Ja vår kommun ser ut på det sättet.

Efter diskussion återremitterades ett ärende för fortsatt utredning.

Vi kommer i nämnden ha fortsatta diskussioner om bete. Jag vill att vi i mp diskuterar frågan så att jag kan framföra en förankrad mp-åsikt i nämnden.

Vi gav också strandskyddsdispens för byggande av vattenledningar vid reningsverket och vi bestämde att ge namnet Kummeln till södra kvarteret inom detaljplanen Mölndals innerstad.

Ifrån Pu meddelades att arbetet med ny översiktsplan är igång samt detaljplanearbete är på gång vid Jolen nära Åby, Delbancogatan och pedagogen vid Ekhagaskolan.

150324


Svåra frågor är rivning på Forsåkersområdet och stängning av HVB-hem i Eklanda.

2014 beslutade byggnadsnämnden på delegation om rivning av ett antal objekt inom området. Nu vill Mölndala fortsätta att riva ett antal hus. Mölndala och den tidigare majoriteten har varit överens om hur mycket som ska rivas och hur mycket som ska bevaras. Programmet och strukturplanen för Forsåker utgår från detta. Stadsantikvarien har nu redovisat en uppfattning som går ut på att 5 fastigheter som Mölndala vill riva, istället ska bevaras. Byggnadsnämndens tjänstemän baserade sitt förslag på stadsantikvariens utlåtande och föreslog att rivning inte skulle medges. Konsekvensen skulle bli att hela strukturplanen måste göras om med förseningar som följd. 

Min uppfattning är och den redogjorde jag för både på gruppmötet och i nämnden. Hur är det tekniska skicket på fastigheterna som förslås bevaras? Hur kan de användas i framtiden? Hur mycket kostar det att iordningställa fastigheterna för framtida användning? Är Mölndals stad beredd att ta över ansvaret för dessa fastigheter?

Nämnden var överens om att återremittera ärendet. Under tiden till nästa sammanträde ska nämnden på plats titta på de aktuella fastigheterna och också träffa stadsantikvarien och Vd för Mölndala. Fortsättning följer.

Ett HVB-hem drivs av Livsanda i ett parhus i Eklandaområdet. Detaljplanen förutsätter boende och inte vård. Nämnden beslutade vid vite att verksamheten ska upphöra inom 9 månader.

150304
Den 4 mars hade Bn sammanträde igen. Som vanligt mycket info. Bl a bokslut 2014 Bn går back med 1.6 mkr på grund av kostnader för bostadsanpassningen. Vi jämörde också antalet handläggare av bygglovi Mölndal med flera andra små o stora kommuner.Mölndal behöver anställa 2-3 handläggare för att klara service o arbetsmiljön.
Ett atal bygglov beviljades varav ett par säkerligen kommer att överklagas. Trygghetsboendet i Toltorpsdalen. Är ju välbekant sedan tidigare. Stort motstånd från närboende. Stensjöhill ska bli bostad för 17 ensamkommade flyktingar. Grannarna blir nu informerade när bygglovet är beviljat. Kulörändring på Gunnebo drivhus. Det ska bli gult som orangeriet. Finns säkert många synpunkter.
Vid nästa samanträde kommer den fortsatta rivningen av fastigheter på Forsäker att behandlas.

150127
Igår hade Bn sitt första sammanträde med den nya majoriteten. Det föregicks av gruppmöte på måndagen. 
Vi är 13 nya ledamöter i Bn. En stor del av sammanträdet gick åt för att informera om diverse frågor inom stadsbyggnadsförvaltningen samt om kommande detaljplaner bl a Mölndals centrum, Kållereds köpstad/Ikea, Forsåker med förslag på rivning av fastigheter, nyggnation av fastigheter Ullas lyckas väg. Vi hade ett fåtal okomplicerade beslut om bygglov. Ett par svårare ärenden hade dragits tillbaka.
Minst två utbildningstillfällen under våren kommer att genomföras. En halvdag för Bn och en heldag för Planeringsutskottet och Bn.
Vi hade också en diskussion ang vad Bn resp Planeringsutskottet gör.
Comments