Arkiv‎ > ‎

Förslag på nya stadgar 2016

Stadgar för Miljöpartiet de gröna i Mölndal, lokalavdelning inom

Miljöpartiet de gröna antagna vid årsmöte 2016 02 28

§1 Namn

Lokalavdelningens namn är Miljöpartiet de gröna i Mölndal

§2 Ändamål

Lokalavdelningens ändamål är att bedriva politisk verksamhet i enlighet med

riksorganisationens partiprogram och politiska principer

§3 Medlemskap

Var och en som vill verka i enlighet med Miljöpartiet de grönas program och dess stadgar och

som betalat fastställd medlemsavgift beviljas medlemskap i partiet. Medlem ansluts till

riksorganisationen samt till den region

får inte vara med i mer än en region

vara medlem i ett annat parti. Medlem har rösträtt vid årsmöte och medlemsmöte 90 dagar

efter att medlemskapet har registrerats och medlemsavgiften är erlagd.

§4 Lokalavdelningens organ

Lokalavdelningens organ består av årsmöte, medlemsmöte, ledningsgrupp, revisor och

valberedning. Varje organ skall sträva efter en jämn könsfördelning. Ingen bör ha ett uppdrag

längre än tre mandatperioder. Personen bör därefter inte väljas till samma uppdrag inom tre år.

§5 Årsmöte

Årsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas innan februari

månads utgång. Kallelse till årsmötet skall utskickas till alla medlemmar senast 4 veckor

innan mötet. Handlingar till årsmötet skall vara tillgängliga senast en vecka innan mötet t ex

digitalt. I kallelsen skall anges var handlingarna finns att tillgå. Alla medlemmar har

motionsrätt. Motioner skall vara ledningsgruppen tillhanda senast en vecka innan årsmötet.

På årsmötet skall följande ärenden behandlas

Mötets behöriga utlysande

Fastställande av röstlängd

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt två justerare tillika rösträknare

Fastställande av dagordning

Verksamhetsberättelse

Resultat

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarfrihet

Verksamhetsplan och budget

Val av ledningsgrupp

a) En sammankallande

b) En kassör

c) Två språkrör varav ett manligt och ett kvinnligt

d) övriga ledamöter

e) ersättare

 Val av två revisorer och en revisorssuppleant

Val av valberedning.

Val av kongressombud

Val av ombud till årsmöte för regionorganisation och valkrets

Val av ledamöter till valkretsens styrelse

§6 Medlemsmöte

Medlemsmötet är lokalavdelningens högsta beslutande organ mellan årsmötena.

Medlemsmöte skall hållas minst 3 gånger per år utöver årsmötet, ett under första halvåret och

två under andra halvåret.

Kallelse till medlemsmöte skall utskickas till alla medlemmar senast två veckor innan mötet.

§7 Extra årsmöte

Extra årsmöte ska hållas om minst 20% av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte

skall utskickas till alla medlemmar senast 4 veckor innan mötet. Handlingar till extra årsmötet

skall vara tillgängliga senast en vecka innan mötet. I kallelsen skall anges var handlingarna

finns att tillgå.

§8 Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av minst 5 ledamöter och ersättare. Av de ordinarie ledamöterna är en

sammankallande, en är kassör, två är språkrör och en övrig ledamot.

Ledningsgruppen ansvarar för avdelningens ekonomi och verksamhet under verksamhetsåret .

Ledningsgruppen förbereder och kallar till årsmöte och medlemsmöte. Ledningsgruppen

förbereder val till valberedning vid årsmötet.

Ledningsgruppen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§9 Valberedning

Valberedningen utses vid årsmötet och skall bestå av minst tre personer varav en är

sammankallande. Valberedningen bereder nästföljande årsmötes valärenden samt val till

fullmäktige, nämnder och styrelser.

Om en valberedare kandiderar till en post kan denne inte delta i beredningen av det valet.

§10 Revisorer

Två revisorer och en revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisorerna granskar avdelningens

verksamhet och räkenskaper

§11 Firmateckning

Ledningsgruppen utser inom sig två firmatecknare som tillsammans tecknar avdelningens

firma

§12 Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid stadgeändring samt upplösning av avdelningen gäller

dock 2/3 majoritet. Sluten omröstning skall genomföras vid personval om så begärs. Röstning

med fullmakt är inte tillåten.

§13 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring skall ske med 2/3 majoritet eller av två på varandra följande

årsmöten

§14 Uteslutning

Medlem som uppenbart motverkar partiets ändamål kan uteslutas ur partiet. Att kandidera för

ett annat parti i ett val där Miljöpartiet de gröna ställer upp kan utgöra grund för uteslutning.

Beslut om uteslutning kan endast fattas av partistyrelsen enligt riksorganisationens stadgar.

§15 Upplösning

Lokalavdelningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet av två på varandra följande

medlemsmöten varav ett skall vara årsmöte. Vid beslut om upplösning skall även beslut fattas

om hur avdelningens medel skall disponeras.

Comments